Bảng các kí tự đặc biệt

580 lượt xem

viết bởi:

ngày: 11/09/2019

Các kí tự đặc biệt được xài rất nhiều trong việc đặt tên cho tài khoản game như LMHT, Đột Kích, Fifa, Auditon, Liên Quân. Vì thế TOP10HCM.COM sẽ liệt kê ra những kí tự đặc biệt để bạn có thể tham khảo.

Bảng kí tự đặc biệt

Code Hiển thị Code Hiển thị Code Hiển thị
Alt+15 ¤ Alt+153 Ö Alt+0163 £
Alt+21 § Alt+154 Ü Alt+0164 ¤
Alt+35 # Alt+155 ¢ Alt+0165 ¥
Alt+36 $ Alt+156 £ Alt+0166 ¦
Alt+64 @ Alt+157 ¥ Alt+0167 §
Alt+128 Ç Alt+160 á Alt+0168 ¨
Alt+129 ü Alt+161 í Alt+0169 ©
Alt+130 é Alt+162 ó Alt+0174 ®
Alt+131 â Alt+163 ú Alt+0175 ¯
Alt+132 ä Alt+164 ñ Alt+0179 ³
Alt+133 à Alt+165 Ñ Alt+0182
Alt+134 å Alt+166 ª Alt+0185 ¹
Alt+135 ç Alt+167 º Alt+0190 ¾
Alt+136 ê Alt+168 ¿ Alt+0200 È
Alt+137 ë Alt+170 ¬ Alt+0202 Ê
Alt+138 è Alt+171 ½ Alt+0203 Ë
Alt+139 ï Alt+172 ¼ Alt+0205 Í
Alt+140 î Alt+173 ¡ Alt+0206 Î
Alt+142 Ä Alt+174 « Alt+0207 Ï
Alt+143 Å Alt+175 » Alt+0208 Ð
Alt+144 É Alt+225 ß Alt+0211 Ó
Alt+145 æ Alt+230 µ Alt+0212 Ô
Alt+146 Æ Alt+241 ± Alt+0215 ×
Alt+147 ô Alt+246 ÷ Alt+0216 Ø
Alt+148 ö Alt+248 ° Alt+0217 Ù
Alt+150 û Alt+250 · Alt+0218 Ú
Alt+151 ù Alt+253 ² Alt+0219 Û
Alt+152 ÿ Alt+0162 ¢ Alt+0248 ø

Các chữ cái kí tự đặc biệt

๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ

Bảng kí tự đặc biệt trong LMHT, Đột Kích, Fifa, Auditon, Liên Quân

[A] ᶏ ᶐ Ⱥ a A ᴬ ᵃ ª ᶛ ᵆ ᵄ ᵅ ₐ ᴭ ᴁ ᴂ ᴀ Å ẚ ∆ ∀ α Λ ɐ ɑ ɒ á à ă ắ ằ ẵ ẳ â ấ ầ ẫ ẩ ǎ å ǻ ä ǟ ã ȧ ǡ ą ā ả ȁ ȃ ạ ặ ậ ḁ ǽ ǣ
[B] ᶀ ᵬ b B ᴮ ᵇ ᴯ ᴃ þ ß ƀ Ɓ Ƅ ɓ ɞ ɮ ʙ ҍ Ᏸ ℬ β ḃ ḅ ḇ
[C] ᶗ Ȼ ȼ c C ᶜ ᵓ ᶝ ᴐ ᴒ ᴖ ᵔ ᴗ ᵕ ᴄ © ¢ € Ƈ ɕ ʗ ℂ Č Hình ảnh 262a in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ℭ ς Ç ć ĉ č ċ ç ḉ
[D] ᶑ ᶁ ᵭ d D ᴰ ᵈ ᶞ ᴅ ȡ ᴆ dz Dz DZ dž Dž DŽ ∂ δ Ð đ Ɗ ɖ ɗ ð ď ḋ ḑ ḍ ḓ ḏ
[E] ᶒ ᶓ ᶔ ᶕ e E ᴱ ᵉ ᶟ ᴲ ᵊ ᵋ ᵌ ₑ ₔ ∊ ∈ ᴇ ᴈ Ξ ∃ Ə Ɛ Ǝ ε Σ Ƹ ƺ ɘ ə ξ э ҿ ཇ ℰ ℯ ミ € ع έ ɚ é è ĕ ê ế ề ễ ể ě ë ẽ ė ȩ ḝ ę ē ḗ ḕ ẻ ȅ ȇ ẹ ệ ḙ ḛ
[F] ᶘ ᶂ ᶋ ᵮ f F ᶠ ᶴ ff ffi ffl fi fl Ƒ ƒ ℱ ʄ ḟ
[G] ᶃ g G ᴳ ᵍ ᶢ Ɠ Ǥ ǥ ɠ ɡ ɢ ʛ ց Ꮆ ջ ❡ ǵ ğ ĝ ǧ ġ ģ ḡ
[H] h H ʰ ʱ ᴴ ᵸ ᶣ ħ ƕ Ƕ ɦ ɧ ʜ ђ Ᏺ ℋ ℌ サ Ҥ Ħ ℏ ĥ ȟ ḧ ḣ ḩ ḥ ḫ ẖ
[Ɩ] ᶖ i I ᴵ ᵢ ᶤ ᶥ ᶦ ᶧ ᴉ ᵎ ⁱ ϊ أ ར ¡ ɩ ij IJ ᵻ Ɨ ɨ ɪ í ì ĭ î ǐ ï ḯ ĩ į ī ỉ ȉ ȋ ị ḭ
[J] j J ᴶ ʲ ᴊ ᶨ ᶡ ℑ ʝ ز ჟ ĵ ǰ ȷ Ꮰ
[K] ᶄ k K ᴷ ᵏ ᴋ κ Ƙ ƙ ʞ ϗ ҡ ḱ ǩ ķ ḳ ḵ
[L] ᶅ Ƚ l L ᴸ ˡ ᶩ ᶪ ᶫ ᴌ ȴ ŀ Ŀ lj Lj LJ 廴 £ Ɩ ƪ ɫ ɭ ʆ ʟ Ꮭ ℒ ℓ Ł ₤ ĺ ľ ļ ḷ ḹ ḽ ḻ
[M] ᶆ ᵯ m M ᴹ ᵐ ᶬ ᶭ ᴍ м Ɯ ɱ ʍ ℳ ɷ ḿ ṁ ṃ
[N] ᶇ ᵰ n N ᶰ ⁿ ᴺ ᴻ ᵑ ᶮ ᶯ ᴎ ȵ nj Nj NJ ղ ή и η Ɲ ƞ ɲ ɳ ɴ Ϟ ℕ ϰ സ Ո ท ռ Hình ảnh 2651 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ń ǹ ň ñ ṅ ņ ṇ ṋ ṉ
[O] o O ᴼ ᵒ ᶱ ᶲ ᶿ ₒ ᴏ ᴑ ᴔ ᴓ ᴽ ᴕ º ° ö © ⊙ ō ◐ ◕ ✹ ✪ Hình ảnh 2622 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ❂ ❍ σ ø ѻ ◯ ó ò ŏ ô ố ồ ỗ ổ ǒ ö ȫ ő õ ṍ ṏ ȭ ȯ ȱ ǫ ǭ ō ṓ ṑ ỏ ȍ ȏ ơ ớ ờ ỡ ở ợ ọ ộ ǿ
[P] ᶈ ᵽ ᵱ p P ᴾ ᵖ ᴘ ¶ ρ φ Þ þ Ƥ ƥ ƿ բ ք ℙ ₱ ℘ ṕ ṗ Ꭾ
[Q] q Q ᵠ Ǫ ǫ ʠ ϥ ℚ ҩ Ҩ
[R] ᶉ ᵲ ᵳ r R ᴿ ʳ ʴ ʵ ʶ ᵣ ᴙ ᴚ ® Ʀ ɼ ɽ ɾ ʀ ʁ ℛ ℜ ℝ ℞ я Ř ŕ ř ṙ ŗ ȑ ȓ ṛ ṝ ṟ
[S] ᶊ ᵴ ȿ s S ˢ ᶳ ſ ẛ st ſt ₷ § ∫ Ƨ ƨ Iʂ ʃ ʅ ϛ ֆ ى Ꭶ ʂ Ş $ ی ś ṥ ŝ š ṧ ṡ ş ṣ ṩ ș
[T] ᵵ ᵺ ᵼ Ⱦ t T ᵀ ᵗ ᶵ ᴛ ȶ ح Շ π ŧ Ŧ ƫ Ƭ ƭ Ʈ ǂ ʇ ʈ τ Ϯ ϯ ィ է ɬ ł ζ ե Ť ť ẗ ṫ ţ ṭ ț ṱ ṯ
[U] ᶙ ᵾ ᵿ u U ᵁ ᵘ ᵤ ᶶ ᶷ ᶸ ᶹ ᴜ ᴝ ᵙ ᴞ ᵫ ʮ ʯ ʉ ʊ ʋ υ ϋ և ú ù ŭ û ǔ ů ü ǘ ǜ ǚ ǖ ű ũ ṹ ų ū ṻ ủ ȕ ȗ ư ứ ừ ữ ử ự ụ ṳ ṷ ṵ
[V] ᶌ v V ᵛ ᵥ ᶺ ᴠ ϑ Ʋ ʋ ν Ѵ ѵ ҩ Ҩ ℣ ✓ Ѷ ṽ ṿ
[W] w W ᵂ ʷ ᵚ ᴟ ᴡ ψ ω ϖ Ɯ ʍ Ѡ ѡ ཡ Ꮚ Ꮤ Ϣ ẃ ẁ ŵ ẘ ẅ ẇ ẉ
[X] ᶍ x X ᵡ ᵪ × ˣ ₓ Ҳ ɤ χ ℵ 乂 ✘ メ ẍ ẋ
[Y] y Y ʸ ˠ ϒ Ÿ Ƴ ƴ γ ʎ ʏ ¥ ɣ ყ ý ỳ ŷ ẙ ÿ ỹ ẏ ȳ ỷ ỵ
[Z] ᶚ ᶎ ᵶ ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ ɀ z Z ᴢ ᴣ ᴤ ʼn ζ ☡ Ƶ ƶ Ȥ ȥ ʐ ʑ Հ ℤ ʓ ح ź ẑ ž ż ẓ ẕ ǯ

Bảng kí tự đặc biệt mặt cười

✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥)
♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂
(▰˘◡˘▰) < (^^,) > ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ
v_v ►_◄ ►.◄ >.< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^ 句_句 (°∀°) ヽ (`Д´)ノ ‹(•¿•)› (•̪●) (╥╥) (Hình ảnh 2716 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật╭╮Hình ảnh 2716 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật) ⊙︿⊙ ⊙﹏⊙ ●︿● ●﹏● {(>_<)} o(╥﹏╥)o (`・ω・´) இ_இ (• ε •) (●´ω`●) १|˚–˚|५ (>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<)
@(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯(©¿©) /¯
◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●)
◖♪_♪|◗ •(Hình ảnh 231a in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật_Hình ảnh 231a in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)›
(/) (°,,°) (/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз
♭ ♫ ♬ ♪ ♩ ☊ ☋ ♮ ♯ ✦ ✧

《 》 « » ⇨ ⇒ ⇔ ⇚ ⇶ ⇵ ⇴ ⇳ ⇰ ⇯ ⇮ ⇭ ⇬ ⇫ ⇩ ⇨ ⇧ ⇦ ↻ ↺ ↨ ↧ ↦ ↥ ↤ ↣ ↢ ↡ ↠ ↟ ↞ ↝ ↜ ↛ ↚ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↸ ↹ ↮ ⇤ ⇥ ⇲ ⇞ ⇟ ↫ ↬ ⇝ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↯ ↷ ↺ ↻ ⇜ ↶ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇦ ⇧ ⇪ ⇫ ➔ ➙ ➘ ➚ ➛ ➜ ➞ ➟ ➠ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➶ ➵ ➳ ➴ ➲ ➱ ➯ ➾ ➽ ➭ ➬ ➼ ➻ ➫ ➪ ➺ ➹ ➩ ➨ ➸ ➷ ➧ ⃕ ⪡

ঔ Hình ảnh 2650 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ᴥ ᵜ ȸ ȹ Ɂ ᵷ ᵹ ᴖᴥᴖ
™ © № ® ℡ ✆ ¿ ¡ § ⁂
۰ ● Hình ảnh 25aa in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 25ab in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ◦ 。 ゚ ¤ ஐ Hình ảnh 2618 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
·.¸¸.·´¯`·.¸¸.
Hình ảnh 2611 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ☒ 〠 〄 ㍿ Hình ảnh 2603 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 2604 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật
Hình ảnh 270c in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 2709 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ѽ Ѽ Hình ảnh 2602 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 271d in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật
✞ ✟ ✠ Hình ảnh 2721 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 262a in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 262f in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ॐ Hình ảnh 2638 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật
☤ ☥ Hình ảnh 2626 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ☧ ☨ ☩ ☫ ☬
☭ Hình ảnh 262e in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ♱ Hình ảnh 2614 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ☽ ☾ ☿ ☿
♆ ⚳ ⚷ Hình ảnh 2622 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ☤ Hình ảnh 262f in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 267f in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 2695 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật
Hình ảnh 26a0 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 26a1 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 2615 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 2668 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 2708 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 2601 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ☼ Hình ảnh 270d in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật
Hình ảnh 231b in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ✐ ✎ Hình ảnh 270f in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 260e in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ☏ 卐
Hình ảnh 263a in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ☻ Hình ảnh 2639 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ㋡ ㋛
☛ ☚ ☜ Hình ảnh 261d in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ☞ ☟ Hình ảnh 231a in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ๑ ۩ £
⊗ ⊕ ❍ ❏ ❐ ❑ ❒
■ □ ▢ ► ◄ ▲ △ ▼ ▽
◆ ◇ ○ ◎ ● • ◯ Δ ◕ ◔
⌘ ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺
︽ ︾ ︿ ﹀ 〈 〉「 」
· ¨ ¯ ≡ ჻
┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱
─ ━ │ ┃┌ ┐ ┍ ┑ ┎ ┒ ┏ ┓ └ ┘ ┕ ┙ ┖ ┚ ┗ ┛
┞ ┟ ┢ ┡ ┦ ┧ ┩ ┪
┣ ┫┝ ┥┠ ┨├ ┤
┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿
╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╌ ╍ ╎ ╏
═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟
╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬
╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻
≡ ≢ ≣ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ≪ ≫ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿
⊀ ⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒
⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟
⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯
⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿
⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍
⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟
⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭
。◕‿◕。 ツت ヅ ッ シ ٿ
░ ▒ ▓ █ ▌▐ ▀ ▄ ● ∎ Hình ảnh 2650 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 2651 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 2652 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật
Hình ảnh 2653 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ☇ ☈ ⊙ ☉ ☌ ☍ Hình ảnh 264b in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ⌒ ⌈ ⌉
⌊ ⌋⎯ ❛❜ ❝❞【】〖〗﹃﹄『』◢ ◣◥ ◤

+ - ﹢ ×
+ – × ÷ % ‰ ( )
± / ¼ ½ ¾ . ≡ = ≠ ≒
≈ < > ≥ ≤ ≤ ⁿ ¹
² ³ π ° # ∞ µ Σ
∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊄ ⊆ ⊇ ˜ ˆ
∝ ∠ v ∋ ∉ ∈ ∇ ∅
∃ ∂ ∴ Ω ˇ √<

Hình ảnh 2639 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật  Hình ảnh 263a in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật  ☻   ت  ヅ  ツ  ッ  シ   Ü    ϡ    ﭢ

✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁

(◡‿◡✿)   (✿◠‿◠)  ≥^.^≤   (>‿◠)Hình ảnh 270c in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật

≧✯◡✯≦Hình ảnh 270c in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật   ≧◠◡◠≦Hình ảnh 270c in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật   ≧’◡’≦   =☽

≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦

≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^^.^ᵔᴥᵔ^^

(°⌣°)      ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶       =^.^=       (•‿•)

(^L^)    (>‿♥)   ♥‿♥◙‿◙       ^( ‘‿’ )^^‿^乂◜◬◝乂   (▰˘◡˘▰)

< (^^,) >».«ಠ_ృ       ಥ_ಥ   v_v►_◄►.◄     >.<ಠ_ರೃ

ಠ╭╮ಠ   מּ_מּಸ_ಸಠ,ಥ໖_໖      Ծ_Ծಠ_ಠ   ●_●     (╥﹏╥)( ´_⊃`)

(►.◄)(ு८ு)   (ಠ_ರೃ)(◕︵◕)*-*^( ‘-’ )^ఠ_ఠ

ಠ~ಠ  ರ_ರ{•̃̾_•̃̾}【•】 _【•】v( ‘.’ )v   ».«       >.<     ॓_॔       (-”-)

(>.<)m/(>.<)m/   ⊙▃⊙O.o       v(ಥ ̯ ಥ)v        (ㄒoㄒ)

˚ㄥ˚   õ.O     (O.O)⊙.◎)๏_๏|˚–˚|     ‘Ω’   ಠoಠ☼.☼

♥╭╮♥ôヮô◘_◘ਉ_ਉ   $_$◄.►

~,~ಠ▃ಠತಎತ˚⌇˚   ॓.॔‹•.•›ಸ_ಸ~_~˘˛˘

^L^   句_句   (°∀°)ヽ  (`Д´)ノ  ‹(•¿•)›    (•̪●)

(╥╥)   (Hình ảnh 2716 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật╭╮Hình ảnh 2716 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật)      ⊙︿⊙⊙﹏⊙●︿●●﹏●   {(>_<)}

o(╥﹏╥)o(`・ω・´)இ_இ(• ε •)

(●´ω`●)     १|˚–˚|५(>‘o’)>^( ‘-’ )^<(‘o’<)   @(ᵕ.ᵕ)@(*≗*)

(─‿‿─)     凸(¬‿¬)凸    ¯(©¿©) /¯   ◤(¬‿¬)◥(∪ ◡ ∪)(*^ -^*)

(●*∩_∩*●)   ◖♪_♪|◗•(Hình ảnh 231a in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật_Hình ảnh 231a in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật)•!⑈ˆ~ˆ!⑈⋋ō_ō`

‹(•¿•)›   (/) (°,,°) (/)╚(•⌂•)╝(-’๏_๏’-)

Ƹ̴Ӂ̴Ʒ       εїз   Hình ảnh 263a in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ☻  ♦  ♣  ♠  ♥  Hình ảnh 2642 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật  Hình ảnh 2640 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật  ♪  ♫  ☼  Hình ảnh 2195 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật  ✿ ⊰ ⊱ ✪ ✣  ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ Hình ảnh 2733 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶  Hình ảnh 2734 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 2744 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ❉ ❋ ❖ ⊹⊱✿ ✿⊰⊹ ♧ ✿ Hình ảnh 2642 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật Hình ảnh 2640 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ∞ ☆  。◕‿◕。 Hình ảnh 2600 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật ツⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ♡ ღ ☼★ ٿ « » ۩ ║ █ ● ♫ ♪  ☽Hình ảnh 2650 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vậtHình ảnh 2651 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vậtHình ảnh 2652 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vậtHình ảnh 2653 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vậtHình ảnh 2640 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vậtHình ảnh 2642 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vậtHình ảnh 261d in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật☜ Hình ảnh 2602 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vậtHình ảnh 2601 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vậtHình ảnh 2600 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật☾☽☞Hình ảnh 2650 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vậtHình ảnh 2622 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vậtHình ảnh 260e in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật

Hình ảnh 262e in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật peace Hình ảnh 262e in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật

Kí tự đặc biệt cung hoàng đạo

Hình ảnh 2652 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật  Bảo Bình (Aquarius)        Hình ảnh 264a in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật   Song Tử (Gemini)        Hình ảnh 264e in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật   Thiên Bình (Libra)

Hình ảnh 264a in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật  Song Tử(Gemini)              Hình ảnh 264b in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật  Cự Giải (Cancer)         Hình ảnh 264f in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật   Scorpio (Hổ Cáp)

Hình ảnh 2648 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật  Bạch dương (Aries)          Hình ảnh 264c in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật   Sư Tử (Leo)             Hình ảnh 2650 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật   Nhân Mã (Sagittarius)

Hình ảnh 2649 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật  Kim Ngưu (Taurus)          Hình ảnh 264d in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật  Xử Nữ (Virgo)           Hình ảnh 2651 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật   Ma Kết (Capricorn)

Hình ảnh 2764 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật   ❥    Hình ảnh 2763 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật    ♡    ღ   ❦    Hình ảnh 2642 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật   Hình ảnh 2640 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật   웃   유

Kí tự Sao – Hoa = Stars & Flowers

✪   ✩   ✰   ✫   ✬   ✭   ★   ⋆   ✢    ✣   ✤   ✥     ❋   ✦    ✧   ✱   ✶   ✷   Hình ảnh 2734 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật   ✸   ✺     ✻   Hình ảnh 2747 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật    ❈    ❉    ❊   ✽   ✾    ✿   ❁   ❃   ❋ ❀

Kí tự về thời tiết Weather Hình ảnh 2600 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật    ☼   Hình ảnh 2601 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật   ❅   Hình ảnh 2603 in Bảng kí tự đặc biệt tạo tên nhân vật  ℃  ℉  ϟ

Kí tự trong cờ Vua Chess ♚  ♛  ♜  ♝  ♞   ♟   ♔  ♕  ♖   ♗   ♘  ♙

Kí tự trong tứ – Cards ♠    ♣   ♥   ♦   ♤   ♧   ♡   ♢

Hy vọng bài viết thú vị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Tham khảo thêm:

1001 icon facebook thông dụng

Bài viết liên quan